MENU

Norsk Brasilstrategi på feil jorde

Dette innlegget stod på trykk i Dagbladet fredag 8. april 2011
Regjeringen har nylig presentert sin Brasil-strategi. Det står mye bra i den om samarbeid for bærekraftig utvikling, biologisk mangfold, urfolks rettigheter og kampen mot klimaendringer.  Men når det gjelder landbruksutvikling er strategien helt på jordet.
Soyaplantasje og skog i Mato Grosso, i overgangen mellom økosystemene cerrado og amazonas. Foto: Torkjell Leira
I Brasil-strategien heter det at ”Brasil kan også tilføre afrikanske land meget verdifull kompetanse innenfor landbruk/matsikkerhet. Også Brasils egen ”grønne revolusjon” i Cerradoregionen har stor overføringsverdi. Organisasjonen Alliance for Green Revolution in Africa (AGRA), som også Norge støtter, drar stor nytte av Brasils erfaringer. Dette er en tilnærming som vil stå sentralt i norsk bistand til klimatilpasset landbruk i Afrika.”
Den enorme veksten i Brasils landbruksproduksjon er imponerende, men mye av produksjonen er langt i fra bærekraftig.  Den såkalte ”grønne revolusjonen” i Cerradoregionen er et eksempel på det.  Cerradoen i Brasil omfatter et savanneområde på omtrent seks ganger Norges areal og er det savanneområdet i verden med størst biologisk mangfold. Nå utryddes arter i stort tempo ved at ca. 20 000 kvadratkilometer savanne blir brent ned og gjort om til landbruksjord hvert år.  Savannen binder mye karbon, og denne raseringen bidrar nå mer til klimaendringene enn avskogingen i Amazonas. 
Dyrkingsmetodene som brukes på Cerradoen er langt fra bærekraftige. Det er monokulturer, i stor grad genmodifiserte avlinger, og det brukes store mengder kunstgjødsel og kjemiske sprøytemidler.
Jorda utpines, det biologiske mangfoldet forsvinner, og det bidrar til klimaendringer. Det er også en sterk bekymring blant forskere, representanter for miljømyndigheter og organisasjoner i Brasil for at denne typen landbruk på Cerradoen vil føre til at vannet forsvinner på lang sikt. Det vil være meget alvorlig, for de fleste elvene i Brasil har sitt utspring i dette området. 
Produksjonen på Cerradoen er i stor grad innrettet på eksport. Den er et ledd i en ikke-bærekraftig global modell der mat transporteres over hele verden, bl.a. til dyrefor til kjøttproduksjon (også til Norge via Denofa i Fredrikstad), i stedet for at slik produksjon baserer seg på lokale ressurser produsert på bærekraftige måter. Det Brasil-strategien omtaler som en “grønn revolusjon” fører til store miljøproblemer, det fordriver småbønder og urfolk fra sin jord og fører til massive klimagassutslipp.
I stedet for å løfte fram landbruket på Cerradoen som et positivt eksempel, burde det vært brukt som et eksempel på en utvikling som ikke bør følges av andre. Det mener bl.a. organisasjoner for småbrukere, urfolk og jordløse, samt miljøbevegelsen i Brasil.
Det blir ekstra ille når regjeringen ønsker å fremme landbruksmodellen fra Cerradoen gjennom norsk bistand til Afrika, og til og med kaller det for ”klimatilpasset landbruk”.  Vi oppfordrer regjeringen til å snu om. Stryk fra Brasil-strategien det avsnittet vi siterer ovenfor, og hold tunga rett i munnen når dere skriver handlingsplanen. Bruk bistandsmidler til å støtte reelt bærekraftig og klimatilpasset landbruk i Afrika, ikke til å støtte økte klimaendringer, reduksjon av det biologiske mangfoldet, utpining av jord, tap av vannressurser og fordriving av pastoralister. Det er ikke for seint å snu!
Aksel Nærstad, Utviklingsfondet
Torkjell Leira, Regnskogfondet
Kristin Kjæret, FIAN Norge
Stein Brubæk, Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Jon Magne Holten, Oikos – økologisk Norge
Christian Bull, Spire
Heidi Lundeberg, Latin-Amerikagruppene i Norge
Ola Elvevold, Natur og Ungdom
FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin

Written by:

Published on: 8. april 2011

Filled Under: Amazonas, avskoging, Brasilstrategi, cerrado, landbruk

Views: 874

Legg igjen en kommentar